شما اینجا هستید: صفحه اصلیامکاناتزمین بازیزمین مسابقاتی

زمین مسابقاتی

 

دومین زمین بهره برداری شده در پارک پینت بال شهاب واقع در ورزشگاه تختی، زمین مسابقاتی می باشد. این زمین شامل موانع بادی که در مسابقات جهانی استفاده می گردد، می باشد.