تجهیزات بازی

تجهیزات بازی شامل

اسلحه

ماسک

دستکش

جلیقه

لباس مخصوص

مقنعه (ویژه بانوان)

کفش (به تعداد محدود)