جلیقه

 

جلیقه سومین وسلیه محافظت از شما ورزشکاران محترم میباشد. این وسیله بدن شما را در مقابل ضربات گلوله محافظت میکند.