دستکش

دستکش دومین وسیله جهت محافظت از شما ورزشکاران عزیز، دستکش محافظ است. این وسیله از دستان شما در مقابل ضربات احتمالی مراقبت مینماید.