شما اینجا هستید: صفحه اصلیشرایط سانسزمانبندی

زمانبندی

زمانبندی استفاده ورزشکاران عزیز از هر سانس دو ساعته پارک پینت بال به شرح زیر می باشد:

 

10 الی 15 دقیقه ثبت نام ، امضای تعهد نامه ، پرداخت هزینه ورودی و تعویض لباس
10 الی 15 دقیقه توضیحات و آموزش های مربوطه
10 الی 15 دقیقه تحویل تجهیزات به بازیکنان
55 الی 75 دقیقه زمان بازی با احتساب زمان های استراحت میان هر سناریو
15 الی 20 دقیقه تحویل تجهیزات به دفتر ، تعویض لباس و تسویه حساب نهایی

    

 

*** بدیهی است که هر گونه به تأخیر انداختن مراتب فوق توسط بازیکنان ( عدم حضور به موقع همه بازیکنان در رأس ساعت شروع سانس ، تأخیر در تعویض لباس و ... ) باعث کاهش زمان بازی شده و کادر اجرایی مسئولیتی در قبال آن ندارد .

     *** شروع مرحله توضیحات و آموزش بازیکنان فقط با حضور داشتن همه اعضای تیم ها امکانپذیر می باشد لذا بازیکنان باید از تأخیر در حضور به موقع در باشگاه پرهیز نمایند ، همچنین از در خواست شروع آموزش بدون حضور بعضی از اعضا بپرهیزید .