شما اینجا هستید: صفحه اصلیشرایط سانسسناریوهای بازی

سناریوهای بازی

سناريوهای اصلی ورزش پينتبال

   سناريوی تسخير پرچم (تک پرچم و دو پرچم) و سناريوی حذفی، متداول ترين سناريوهای پينت بال هستند که به عنوان سناريوی پيش فرض در باشگاه های پينت بال دنيا اجرا مي شوند. همچنين در اکثر تورنمنت های جهانی و ليگ کشورهای صاحب پينت بال به عنوان سناريوی اصلی پذيرفته شده است.

   در اينجا به دليل عموميت اين دو سناريو و اهميتی که اين دو سناريو در تورنمنت های جهانی دارند، به تشريح کامل روش اجرای هر کدام از اين دو سناريو، تاکتيک ها و قوانين خاص آنها مي پردازيم:

 

 

سناريوی حذفی

   متداول ترين بازی پينت بال با سناريوی حذفی انجام مي شود که در آن بازيکنان به دو يا چند تیم تقسيم می گردند و به بازی می پردازند. هدف اين سناريو، حذف کليه بازيکنان تيم يا تيم های حريف است. تيم برنده، تيمی خواهد بود که کليۀ بازيکنان تيم رقيب را مورد اصابت گلوله قرار داده و حذف کند. در صورتيکه اعضاء به چند تیم تقسيم شده باشند، هر تیم سعی می کند با حذف ساير تیمها، آخرين تیم و برندۀ بازی باشد.

 

 

   با اصابت گلولۀ رنگی به بازيکن تيم مقابل، بازيکن حذف شده برای اعلام خود، نشانه روی خود را بالای سر گرفته و مطابق مسير تعيين شده توسط داور زمين را ترک مي کند. نترکيدن گلوله رنگي و يا پاشيده شدن رنگ از گلوله ای که به جای ديگری اصابت کرده، منجر به حذف بازيکن تيم نمی شود. اين سناريو با حداقل 10 بازيکن و حداکثر 40 بازيکن در قالب دو تيم و يا با توافق طرفين در قالب چند تيم اجرا می شود.

سناريوي تسخير پرچم (تک پرچم و دو پرچم)

   در سناريوی تسخير پرچم بازيکنان به دو گروه تقسيم مي شوند. در سناريوی تک پرچم، پرچم در مرکز زمين قرار می گيرد امّا در سناريوی دو پرچم هر تیم دارای یک پرچم مخصوص به خود می باشد که در ادامه نحوۀ اجرای آنها شرح داده شده است:

 

 

§        تک پرچم

   در اين سناريو بازيکنان در قالب دو تيم در جايگاه شروع خود قرار می گيرند. پرچم نیز در مرکز زمين، به طوری که برای تمام بازيکنان قابل رؤيت باشد، نصب می شود. هدف اين سناريو تسخير پرچم و حمل آن به جايگاه شروع تيم حريف است. تيم برنده، تيمی است که پرچم را تسخير کند و به جايگاه تيم مقابل برساند. اين سناريو در بازي های رسمی در قالب دو تيم 5 نفره اجرا می شود .

§        دو پرچم

   در اين سناريو به جای يک پرچم از دو پرچم متمايز استفاده میشود که پرچم هر تيم در جايگاه شروع آن تيم قرار دارد. هدف در این سناریو، تسخير پرچم تيم مقابل و رساندن آن به جايگاه تيم خودی است و قرار گرفتن پرچم هر کدام از تيمها در زمين تيم حريف، به منزله پايان بازی ميباشد. اين سناريو در بازیهای رسمی در قالب دو تيم 10 نفره اجرا می شود. در اين سناريو رعايت نکات زير ضروري است :

 

§        بازيکني که پرچم را حمل میکند اگر مورد اصابت گلوله قرار گيرد، بايد در همان نقطه ايستاده و پرچم را در هوا نگهدارد تا بازيکن ديگری آن را بگیرد.

§        بازيکنی که پرچم را حمل میکند به هيچ وجه حق پنهان نمودن پرچم را ندارد و بايد آن را به صورت نمايان با خودحمل کند.

§        در سناريوی دو پرچم، پرچم هر تيم بايد از پرچم تيم ديگر کاملاً متمايز باشد.

§        پرچم بايد حداقل 40 سانتیمترعرض و حداکثر 60 سانتیمتر طول داشته باشد.

§        رنگ پرچم هر تيم بايد با رنگ بازوبند آن تيم هم رنگ باشد.

براي آشنايی بيشتر، به برخی دیگر از سناریوها اشاره می شود:

§        سناریوی سرعتی

§        جبران شکست اولیه

§        تسلیم

§        فتح پرچم از وسط

§        بیست گلوله

§        شکار آهو

و بسیاری سناریوهای دیگر