شما اینجا هستید: صفحه اصلیشرایط سانسهزینه

هزینه

 ** هزینه بازی برای هر نفر به شرح زیر می باشد :

 

هزینه ورودیه + اجاره ی لوازم( شامل لباس یکسره ، تفنگ ، ماسک ایمنی ، دستکش و ...) + هزینه 50 عدد گلوله اول

تماس با پارک پینت بال

هزینه هر 50 عدد گلوله

تماس با پارک پینت بال

 

** شایسته است بازیکنان عزیز، کفش مناسب به همراه خود داشته باشند زیرا که پارک پینت بال امکان در اختیار گذاشتن کفش برای همه بازیکنان را ندارد. هزینه اجاره برای یک سانس مبلغ 3,000 ( سه هزار تومان ) می­باشد.